AM I a STEREOSNACK?

30-06-2021 | FAKE ME HARD

Een installatie die Nederlandse burgers tussen de 20 en 30 jaar kan inlichten over dat zij benadeeld kunnen worden door biases in kunstmatige intelligentie, zodat zij zichzelf daar in de toekomst tegen kunnen beschermen.

Opdracht

FAKE ME HARD is een tentoonstelling met installaties die de complexiteit van technologie en de impact daarvan in de 21ste eeuw weergeven. De narratieven die hierbij horen zijn Meet the algorithms, Neon Gods, Fake Me Hard, Team Human en Under his A.I. Binnen deze kaders heb ik mijn eigen opdracht opgesteld.

Probleem

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door technologie, de mogelijkheden die het met zich meebrengt, hoe het mensen met elkaar verbindt en hoe het een ondersteunende rol kan spelen in het leven van de mens. Ik heb gekozen voor het narratief "Under his A.I.". Burgers komen constant in aanraking met technologie, maar zij zijn zich niet altijd bewust van de gevaren die hierbij komen kijken.

‘Hoe kunnen we mensen bewust maken van de gevaren die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt?’ 

Oplossing

Een installatie die de gebruiker de gevolgen van vooroordelen in Al-systemen laat ervaren aan de hand van een snack automaat.Gedurende de experience word je door de ruimte begeleid, terwijl je aan de hand van video's wordt geïnformeerd over het onderwerp Al. Uiteindelijk eindig je bij de snack automaat. De Al snack automaat bepaalt aan de hand van zijn vooroordelen en de uiterlijke kenmerken van de deelnemer welke snack diegene krijgt. De deelnemer heeft geen invloed op wat voor snack hij krijgt. Hiermee willen wij dus laten zien hoe in de toekomst bepaalde groepen benadeeld kunnen worden in onze maatschappij door technologie zonder dat zij daar invloed op hebben.

01

Connect

Huidige situatie

Na globaal desk research te doen naar de verschillende narratieven, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij wilde richten op het narratief Under his A.I. Ik ben mij verder in het onderwerp gaan verdiepen om zo een beeld te krijgen van de huidige situatie. Na het bekijken van de insight wall, kwam naar voren dat kunstmatige intelligentie veel kansen biedt voor de maatschappij, maar dat er ook veel keerpunten zijn. Er ontstaat ongelijkheid door biases die verwerkt zitten in AI-systemen. Aan de hand hiervan heb ik dan ook mijn ontwerpvraag opgesteld.

Insight wall (Versie 2)
Insight wall research

In eerste instantie wilde ik voornamelijk mensen benaderen die benadeeld kunnen worden door biases in kunstmatige intelligentie. Zij hadden naar mijn idee het meest baat bij de bewustwording hiervan. Na het houden van mijn eerste paar gesprekken, kwam ik er al snel achter dat veel mensen überhaupt niet weten wat kunstmatige intelligentie precies is. Ik ben opnieuw desk research gaan doen om mijn inzicht te bevestigen of juist te ontkrachten.

"Uit onderzoek van de digitale overheid blijkt dat tweederde van de burgers weinig kennis van AI heeft (Digitale Overheid, 2019)."

Interviews

  • Doel: achterhalen waarom mensen weinig tot niets weten over kunstmatige intelligentie.
  • Resultaat: doelgroep bepaald.
Inzichten interviews
Inzichten interviews

Ontwerpcriteria

Na het verzamelen van alle data, wilde ik de vertaalslag gaan maken naar de conceptfase. Om sterke concepten te kunnen genereren die aansluiten op de behoefte van de doelgroep, is het van belang om richtlijnen te hebben. Om goede richtlijnen te kunnen maken, moest ik een overzicht hebben van mijn belangrijkste data. Ik had veel informatie verzameld, waardoor ik door de bomen het bos niet meer zag. Ik heb daarom eerst mijn inzichten gedivergeerd en vervolgens heb ik gekeken of ik verbanden zag. Ik ben inzichten gaan filteren en clusteren. Uiteindelijk heb ik aan de hand van de geclusterde informatie statements gemaakt (paarse sticky notes). Aan de hand van de statements heb ik vier hoofdthema's gevonden (groene sticky notes). Deze thema's heb ik als richtlijnen gebruikt tijdens het brainstormen.

Divergeren en synthetiseren van inzichten
Divergeren, Synthetiseren inzichten biases kusntmatige intelligentie AI
01

Connect

Brainstormen

Tijdens deze fase van het ontwerpproces is het van belang om ideeën te genereren om zo een concept te kunnen ontwikkelen. Ik heb hier gebruik gemaakt van een aantal methodes, namelijk associatief denken, 635-brainstorm en brain drawing. Vooral de methode associatief denken bleek voor mij erg waardevol.

Concepten

Aan de hand van de verschillende methodes is er een aantal concepten uitgekomen. Aan de hand van ontwerprichtlijnen heb ik een selectie gemaakt van de meest waardevolle concepten. Hier heb ik er twee van uitgekozen.

gekozen twee concepten
Low-fid prototype concepten

Harris Profile

Na het testen van de twee concepten en het toepassen van de Harris Profile-methode, ben ik verder gegaan met het concept AM I a STEREOSNACK?. Door het toepassen van de Harris Profile-methode, heb ik kunnen analyseren wat de sterktes en de zwaktes zijn van elk concept. Daarnaast laat het zien hoe het concept aansluit bij de doelgroep of waar het juist tekort schiet. Bij het verder uitwerken van het concept, kan ik hier in de volgende fase extra aandacht aan besteden.

Analyse Harris Profile
Harris profile ontwerprichtlijnen
03

Create

Storyboard

Aan de hand van een storyboard, heb ik het concept verder uitgediept. Allereerst heb ik een scenario geschreven waarbij ik de stappen die de gebruiker zou moeten doorlopen heb uitgedacht. Vervolgens heb ik in het storyboard de verschillende interacties beschreven.

Storyboard
Storyboard Am I a STEREOSNACK? kunstmatige intelligentie biases

Designing Human AI-interaction

Het concept maakt zelf ook gebruik van kunstmatige intelligentie. Het is dus van belang om jezelf ook bewust te zijn van welke data je aan de gebruiker vraagt, hoe je met de data omgaat en of er waardeconflicten tussen verschillende stakeholders aanwezig zijn. Ik heb hiervoor een workshop gevolgd, waarbij ik dit aan de hand van een casus heb uitgedacht en ik daarnaast met verschillende ontwerpers en developers discussie hierover heb gevoerd. Vervolgens heb ik de kennis die ik tijdens de workshop heb opgedaan ook op mijn eigen project toegepast.

Divergeren en synthetiseren van inzichten
Design for Human AI template ingevuld

Moodboard en styleguide

Verder heb ik een moodboard gemaakt om inspiratie op te doen voor het prototype. Aan de hand van het moodboard heb ik twee style guides ontworpen. Na het uitvoeren van een A/B test is er gekozen voor de blauw met roze style guide. De groene style guide kwam iets te technisch over, waardoor het de gebruiker afschrikt. Door de focus meer op de snacks te leggen, is de drempel om de installatie te betreden voor de gebruiker minder groot.

Moodboard
Moodboard AI kunstmatige intelligentie
Style guides
Style guides AI kunstamtige intelligentie

High-fid Prototype

Na het maken van wireframes en het schrijven van een scenario, heb ik een high-fid prototype gemaakt die de werking van het concept uitlegt. Ik heb ervoor gekozen om een walktrough video te maken, zodat de ervaring zo realistisch mogelijk is. De video is gemaakt met behulp van After effects en Unity.

05

Reflection

01

Kaderen autonoom project

Een van mijn grootste uitdagingen was het definiëren van de opdracht. Tijdens de design challenge waren er een aantal hoofdthema's waar je uit kon kiezen, verder had je heel veel ruimte om je eigen draai te geven aan het project. Van mijzelf ben ik een persoon met een brede interesse, er zijn dus veel onderwerpen waar ik enthousiast van word en meer over wil weten. Dit maakte de opdracht erg breed. Het was belangrijk om de opdracht goed te kaderen om het behapbaar te houden binnen de gewenste tijd. Uiteindelijk heb ik doorinzichten te clusteren een aantal thema’s kunnen kiezen waarmee ik verder wilden.

02

Internationale samenwerking

Om mezelf tijdens de opleiding extra uit te dagen koos ik vooreen internationale design challenge. Helaas door corona zijn we niet het land uitgegaan, maar ik heb nauw mogen samenwerken met de Devine Digital Design& Development school in België. Hierbij heb ik veel kunnen leren van de manier hoe zij dingen aanpakken en uitwerken. Verder heb ik hen veel feedback kunnen geven op gebiedt van ux-research. Ook heb ik door het kiezen van de internationale design challenge verschillende workshops mogen bijwonen op het gebied van branding, ux-research, AI, organiseren van prototype party’s.

03

Student award nominatie

Mijn docenten en medestudenten waren erg te spreken over het concept en de maatschappelijke relevantie ervan. Ik ben daarom meerdere maken gevraagd om een presentatie te geven over het project. Ook ben ik genomineerd voor de Studenten Award van de Hogeschool Rotterdam!

04

Overtuigen van mensen

Door de beperkte tijd en de grote omvang van het project is het concept Am I a STEREOSNACK vooral op conceptueel niveau gebleven. Tijdens deze design challenge heb ik dan ook geleerd dat een design proces op verschillende niveau's uitgevoerd kan worden. Waar ik voornamelijk op gelet heb is dat ik de sterktes en de zwaktes van het concept goed in kaart heb gebracht. Ik kon goed beargumenteren wat er goed was, maar ook wat minder goed was en hoe dat verbeterd kan worden. Ik heb nagedacht op welke manieren het concept in een volgende iteratie uitgewerkt moet worden. Dit heeft er toe geleidt dat ik mensen nog meer kon overtuigen van mijn concept.

Meer projecten

Side Projects

Let's work together!

Ben je op zoek naar iemand die jouw visie tot leven kan brengen of heb je een project waar je hulp bij nodig hebt? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen en samenwerkingen.